Publikation 91-89546-09-1

Tegelbruket vid Åby kvarn

Britt-Marie och Gunnar Carlstedt, Bengt Bengtsson, Göran Bengtson

Ett gammalt tegelbruk har hittats.

Bengt Bengtsson, Åsby, upptäckte cirka 1956 en märklig kulle vid Himleån, några hundra meter nedströms Kvarnagården; cirka 20 meter lång och 8-10 meter bred. Den passade på något vis inte in i landskapsbilden.

De historiska dokumenten visar att 1640 har ugnen arrenderats av Arent Berntssen, Den tillhörde slottet och var placerad vid Åby kvarn. Befolkningen skulle sedan gammalt leverera ved till anläggningen.1588 skulle Jörgen Brahe hålla tegelgården vid makt. Hälften av stenen skulle levereras till kronan.

På 1570-talet reparerades slottet. Fästningen byggdes omkring 1600. Ca 4000 m3 lera kan ha tagits ut från lertäkten, vilket räcker till ca 1.900.000 tegelstenar av medeltida typ. Årsförbrukningen år 1610 under uppbyggnaden av Varbergs Fästning var 80.000 st stenar. Byggnationen tog 24 år i anspråk. Den sammanlagda produktionen vid tegelbruket bedöms därför räcka till en stor del av dessa.

1481 finns en omfattande och noggrann angivelse av olika resurser som fanns i socknarna. I denna lista finns inte något tegelbruk omnämnt. Av den anledningen är det sannolikt att tegelbruket är uppfört senare.

Denna rapport är avsedd att ge en kort översikt över platsen.

english

rapport 91-89546-09-1.htm

GIS 91-89546-09-1.zip