pdf fil

JHB - resultatet - gården

Gården
exemplet Skedeskamma

Boken sidan 14.

Gården beskrivs här med exemplet Skedeskamma. Den beskrivs först centralt och sedan hela dess territorie.

En ursprungsgård är den första gården inom ett visst territorie som bedriver jordbruk. Dessa bildades någon gång under perioden 4.000-3.000 f Kr. Inom undersökningsområdet har 69 forngårdar påträffats varav 28 är ursprungsgårdar. Dessa är visserligen olika men har snarlika uppbyggnader. Det är därför möjligt att beskriva en typisk sådan gård.

Gården har ett territorie som omfattar all mark den behärskar. Typiska storlekar är i intervallet 30 - 100 km2. Gården har av oss indelats i områdena O, odling; B, bete och S, skog. Där utgör B-området det väsentligaste som styrt gårdens placering. Oftast lades O-området på B-området.

B-området utgjordes normalt av en kombination av odling och äng. Främst har mark med isälvssediment följt av morän och sist sand använts. Isälvssedimentet är en sandliknande fraktion som även innehåller mindre partiklar. Den innehåller knappast någon sten och behöver därför inte röjas, den är lättbearbetad och den binder fukt. Moränområden röjdes på sten.

Ibland räckte inte marken till på en plats. Därför användes flera B-områden. I vissa fall används ryggar. B-området blev då fragmenterat. På B-området eller i dess närhet låg gårdscentrum. Till detta löpte vägar från olika hål. En tå var där väg lämnade området närmast gårdscentrum. Där lades gravar. Även längs vägarna närmast gården lades gravar.

Byggnader av olika slag låg i gårdscentrum. Projektet har inte haft för avsikt att dokumentera dessa. Omkring dessa byggnader har marken påverkats starkt. Där förekommer gropar och stolphål.

Vägar förband samtida forngårdar och sätrar.