resultat

GIS

JHB - projektet - vägar

Vägprojektet

Boken sidan 434.

Syfte Beskriva fornvägar mellan forntida byar. Deras typer och placering in naturen beskrivs. Vägarnas verkliga placering kartläggs.

Boken sidan 435.

Metod När projektet startades fanns ingen kunskap om fornvägar. Detta gällde oss själva liksom hos svenska arkeologer. Under delprojektet om primitiva byggnader hade vi dock stött på dem.

Den övergripande metoden var att söka och registrera fornvägsavsnitt under inventeringen. Sakta men säkert hittades ett antal fragment av fornvägar. Den lokala inventeringen gick ut på att försöka följa dessa och bygga samman ett antal lämningar till en rekonstruerad väg.

Den övergripande inventeringen kartlade område efter område för att få en täckning i landskapet. Efter en tid var det uppenbart att det fanns någon typ av vägsystem. Dessa hade knutpunkter i forngårdar. Dessa bildade ett sorts mönster på kartan. Det var då viktigt att se till att det fanns en öst-väst- och nord-sydutbredning som omfattade minst

4x4 gårdar för se ett system. Detta resulterade i ett mycket stort undersökningsområde.

Samtidigt med inventering pågick ett inferensarbete att förstå hur vägar gick. Sakta men säkert byggdes en kunskap upp. Från början var den felaktig men relativt snart fick vi en antydning till strukturen. Allt eftersom inventeringsarbetet gick framåt ökade sannolikheten.

Boken sidan 434.

Inventeringen Vägar har byggts om och placerats på nya platser eller bibehållits. Det finns en stor mängd vägar där man måste skilja ut de som kan vara gamla. Inför en inventering är därför gamla uppgifter från fornkartor och ortnamn behjälpliga.

Boken sidan 450.

Med hjälp av vägaritmetik kan man förstå var vägar kan ha gått. Nyare vägar kan vara fortsättning av gamla vägar.

Vid inventeringen följs därför breda korridorer runt antagna gamla vägar. På skrå sker inventeringen för att finna hålvägar.