resultat

databas

GIS

lexikon

ordlista

JHB - projektet - ortnamn

Ortnamnsprojektet

Boken sidan 561.

Målsättning. Målsättningen är att arbeta i två steg. I ett första steg skapas en uppsättning av element i ortnamn som kan vara aktuella i undersökningsområdet. Den grundläggande betydelsen studeras och en eller flera tolkningar beskrivs. I ett andra steg används dessa tolkningar tillsammans med lämningar och teori för bosättningshistorien. Enskilda platser bearbetas. Om möjligt tolkas verksamheten. Dessa sammanfattas sedan till en övergripande tolkning.

Metod. Kontinuerligt sker följande:

Orddelar samlas från handlingar. Med lexikon tolkas dessa. Tolkningen utvärderas mot platsen. En ordlista över orddelar skapas.

Rekursivt tolkas allt om ju längre tiden går.

Boken sidan 566.

Lexikon har valts för att söka ord från fornnordiska, fornvästnordiska, fornöstnordiska, forndanska, fornsvenska och svenska dialekter. Ett flertal lexikon är nödvändiga:

Isländsk-svensk ordbok
Färöord
Føroysk-donsk orðabók
An etymological dictionary of the norn language in Shetland
Gamalnorsk ordbok
Dansk etymologisk ordbog
Ordbok öfver svenska medeltidsspråket
Svenska akademins ordbok
Svensk etymologisk ordbok
Svenskt dialektlexikon
Ordboken öfver svenska allmogespråket
Ordbok öfver halländska landskaps-målet

Utöver dessa lexikon har stöd använts för personnamn:

Lexikon över urnordiska personnamn
Nordiskt runnamnslexikon

Även några andra hjälpmedel har använts sporadiskt:

A concise dictionary of Old Icelandic
Vikingarnas språk