resultat

data

GIS

JHB - projektet - odling

Odlingsprojektet

Boken sidan 243.

Syftet är att skapa en förståeles för odlingens avkastning och dess beroende av natur och andra verksamheter såsom boskapsskötsel.

Metod.

Boken sidan 246, 287.

Befintlig kunskap sammanställs och en struktureras. Forskningsläget för förhistorisk odling beskrivs som ett förlopp från ca 1800-tal och fram till nu. Där har åkrar kartlagts och markprocesser studerats.

Boken sidan 250.

Spannmåls behov av kväve, dess tiilväxt och dess skördeindex visas.

Boken sidan 253.

Avkastning studeras. Avkastning för primitiva jordbruk i Pakistan redovisas. Jordeböcker, skattrevningsprotokoll och kartor från 1500 - 1700-tal undersöks vad avser skörd där behov av odlingsareal per person anges. Den förhistoriska avkastningen uppskattats.

Boken sidan 265.

En allmän översikt görs för pedologin - kunskapen om jord. Jordmånen för trakten och förhistoriska odlingar presenteras. Näringscyklerna och näringsbalans gås igenom. Behovet av areal per kapita beräknas.

Boken sidan 269.

En allmän översikt görs för edafologin - kunskapen om interaktionen mellan planta och jord (odling). Utarmningen av jorden med och utan odling presenteras. Mineraliseringen storlek redovisas. Utarmning genom bränning och dess metoder studeras.

Boken sidan 275.

Odlingen kräver röjning och rensning av ogräs med massbalanser och behov av vatten. Dessa kan förändra möjligheten att odla genom bl a erosion, försumpning och humifiering. Dessa mekanismer studeras. Dess hastighet indikeras. Bränning orskar volatilisering av ammoniak till atmosfären. Deposition sker bl a i myrar där dess hastighet kan beräknas. Från denna beräknas andelen yta som bränns.

Boken sidan 278.

Odlingens former studeras. Olika metoder för tillförsel av kväve redovisas, gödsling. Kvarvarande lämningar redovisas.

Boken sidan 298.

En översikt av redskap för hela odlings- och foderproduktionen presenteras.

Boken sidan 309.

OBS. Interaktionen mellan boskapsskötseln och näringstillgången anges. Ett generellt nyttjandesystem där odlingen, bete och skog ingår presenteras.

Boken sidan 278, 354.

Röjningsrösen, terrasser och hak har inventerats. Äldre åkerformer på fornkartor har excerpterats.