resultat

botanik

isavsmältningen

landhöjningen

JHB - projektet - landskap

Landskapsprojektet

Boken sidan 621.

Syfte. Placeringen av en forngård beror av landskapet. Dess olika egenskaper utvärderas.

Botanik. Vegetationshistorien skvallrar om när markanvändningen började. Den kan ses som en första utglesning av skogsmarken beroende på bete. I ett nästa stadie öppnar sig skogen så att gräs växer. Slutligen är skogen så öppen att den kan betraktas som en äng.

Landhöjningen. Havsnivån har översvämmat nuvarande marker. Etableringen av gårdar har berott av havsnivån då de första gårdarna etablerade.

Markstruktur. Efter isavsmältningen kvarblev markstrukturer. Dessa har möjliggjort användning av i huvudsakliga lermarker att odla på.

Jordart. Jordarten har haft betydelse för valet av plats. Denna har berott av isavsmältningen.