Kurvor från Påsse. Genererad modell bakgrund.
Blå linje tvärsnitt - visas i inset

jpg fil
jpg fil

Höjdmodell med kurvor. Detalj.

jpg fil

resultat

data

GIS

havsnivåer

JHB - projektet - landskap - landhöjning

Landhöjningen

Boken sidan 644.

Syfte. Skapa en tidsberoende höjdmodell ur vilken kustlinjer och Viskadalens tidsförlopp kan konstrueras. Speciellt gäller detta isavsmältningen och de sista 6.000 åren.

Metod. Landhöjningen består av en isostatisk markhöjning och en eustatisk havshöjning. Skillnaden mellan dem är havsnivån. Tore Påsse har sedan lång tid utvecklat matematiska modeller för dessa.

Den eustatiska modellen är en enkel modell. Den jämförs med internationellt gjorda havsnivåmätningar. Det finns smärre fel i denna. Det är dock den bäst tillgängliga.

Den isostatiska markhöjningen är beräknad från 73 mätningar av andra forskare under perioden 1962-1977. Påsse har gjort en modell som består av en långsam komponent och en snabb. Den senare har enbart betydelse några tusen år omkring 9.000 f kr. För båda anger han en formel. Den långsamma styrs av konstanterna As, Bs och den snabba Af, Bf, och t. Konstanterna beror av platsen i Norden.

Påsse har gjort en modell för dessa som ej varit tillgänglig. Dessa är dock presenterade som kurvkartor. Vi har omvandlat kartorna till en modell genom att använda en GIS programvara, se bilderna.

Ur denna modella har As och Bs komponenterna modellerats för undersökningsområdet. Med Lantmäteriets lasermätta höjddata har för varje årtusende till 15.000 år tillbaka en ny höjdmodell, DEM, beräknats. Avståndet mellan punkterna i markplanet är 2m.

Ur dessa modeller har konturen för havsnivån och höjdkurvor beräknats. Höjdkurvor med ekvidistansen 2, 5, 10 och 20 m har skapats.