resultat

GIS

JHB - projektet - landskap - geologi

Geologi - isavsmältningen

Syfte

Isavsmältningen och postglacila processer påverkade markens ytskikt starkt. Sand, glaciofluvial sand, morän och lera blev de dominerande jordarterna. Morfologin i stor skala, 100-tals meter, ned till några decimeterstora förhöjningar skapades. Kunskapen om detta tas fram.

Metod. Jordartskartor visar mycket av ovanstående. En mycket gammal och mycket översiktlig dokumentation från 1800-talet finns. Den moderna har kartlagt främst för människan viktiga platser. Ungefär hälften av undersökningsområdet är inte avbildat.

Landhöjning, isavsmältning och postglacial landhöjning har de mest bytydande processerna för att påverka marken. Med kännedom av dessa är det möjligt att uppskatta markens egenskaper. Det är även en krydda att veta hur marken kom till.

Jordartskartor för området togs fram som GIS-produkt. En litteraturöversikt gjordes.