pdf fil

databas

GIS

JHB - projektet - gravar

Gravprojektet

Boken sidan 543.

Syfte. Gravar inom undersökningsområdet skall klassificeras och anges geografiskt. Metoden att placera gravar skall sökas. Gravarna skall användas för att tidsbestämma anläggningar.

Metod. Vid inventeringen skall alla tänkbara gravplatser undersökas. Fornminnesregistret FMIS innehåller position och beskrivning av gravar. Alla dess gravar skall besökas. Lämpliga gravplatser längs vägar och gårdar undersöks.

Registrering. Positionen för en grav registreras. Klassificieringen sker enligt figuren nedan. Generellt anges måtten i objektets huvudaxlar och höjd samt dess huvudsakliga form.

Rösen, högar och stensättningar har tre separata ideala beskrivningar. Verkligheten är en övergångsform mellan dessa. Speciellt har stensättningar och rösen fått en varierande tolkning i FMIS. Här tolkas stensättningar som en stenhög med enbart några få skift. Ett röse kan ha ett tunt jordlager och likna en hög.

Gravformerna kan bestå av en grundläggande stensättning på vilken graven är lagd. Denna benämns centrum-xx då denna utgör mindre än 70 % av gravens diameter. I annat fall benämns den yttre stensättningen som brätte.

Gravformen kan även inte vara fylld internt. Formen bildar då en sorts ring.

Resta stenar i grupp och stenkretsar bildar mönster med stenar. Stenarna kan var låga och höga. En domarring skall bilda en ungefärlig cirkulär krets av stenar. Någon enstaka sten kan få vara borta. Minst 5 stenar skall finnas. Positionen anges för varje enskild sten.

Kätte, hydda, stenring eller grav. Dessa kan ligga fristående så att en rund mur bildas. I FMIS har flera sådana tolkats som gravar. Skillnaden är relativt tydlig - en raserad stenmur kontra en lagd kedja. Kätten är mycket liten. Stenringen har ofta en plattform.

Gravfält innehåller ett flertal gravar. I FMIS finns ofta fler gravar än vad som upptäckts vid inventeringen. FMIS anger inte positionen för gravarna. Speciellt är tolkningen av resta stenar och domarringar svår då gravarna ligger tätt. Sondering har skett. Vissa gravfält har haft åverkan i form av täkt. Enbart tydliga högar i sådana har registrerats.

Uppenbart har varit att några enstaka arkeologer registrerat avsevärt fler objekt som gravar. På flera sådan platser kan beskrivningen rätt väl ange platsen. Former har känts genom att gå över graven. Graven har sonderats. Ofta ligger graven på hällmark. Dessa gravar har registrerats som ej grav.