gravfält

historisk

JHB - projektet - demografi

Demografiprojektet

Boken sidan 29.

Syftet är att ta fram demografin för en förhistorisk befolkning i trakten. Med dess hjälp skall bosättningarnas population begränsas och dess omfattning av näringsanskaffning.

Boken sidan 33.

Metod. En reglermekanism definieras. En viss näringsverksamhet ger i avkastning ett visst flöde av energi i form av mat. Vid en viss tidpunkt erhåller varje människa en mindre andel av denna energi. Människans dödlighet och fertilitet beror av denna energi. Vid för liten energi uppkommer svält och dödligheten ökar och fertiliteten minskar. Populationen minskar.

Boken sidan 82.

Det undersöks om denna reglermekanism är stabil vid olika typer av näringsfång såsom jakt, boskapsskötsel och odling.

Boken sidan 71.

En modell byggs av en förhistorisk kvinna. Denna beskriver kvinnans reproduktion från födsel till död. Den omfattar coitus, befruktning, födsel och amning under livet. Egenskaperna styrs av ett hormon leptin. Med modellen kan en kvinnas paritet (antal barn) beskrivas som funktion av energiintaget.

Boken sidan 52.

För att förstå mekanismerna studeras energibalansen i kroppen där fettdepåer lagrar energi. Energi åtgör förutom för fysisk aktivitet och grundläggande metaboliska funktioner för graviditet och amning. Med energiintaget visas hur reproduktionscyklerna uppkommer. Amningen avslutas då barnet

supplementeras. Denna tidpunkt är kulturellt styrd.

Amningens omfattning för primitiva befolkningar studeras.

Boken sidan 33.

Den biologiska mekanismen bakom energidistributionen i människan studeras. Speciellt studeras hormonen leptin och kisspeptin. Dess produktion och påverkan av hjärnan gås igenom. Des styrning sker av andra hormon som påverkar pubertet, ovulering och immunsystemet..

Boken sidan 33.

Dödligheten modelleras med hjälp av av 4 tidskonstanter och 4 dödlighetstal. Dessa kan härledas till olika tidpunkter i livet. Med hjälp av historisk demografi kan värden anges. Dess beroende av århundraden kan uppskattas genom demografiska uppgifter från gravfält. Kristan gravfält kan ge detaljerad information om barndödlighet. Gravfält ger uppgifter om dödligheten i vuxen ålder.

Dödligheten förklaras med hjälp av studier för primitiva befolkningar.

Boken sidan 84.

Modellen beskriver reproduktion och dödlighet för ett förhistoriskt samhälle. Med den rekonstrueras en förhistorisk familj. Dess behov av energi erhålls.

Människans behov av olika dieter anges.