resultat

JHB - projektet - boskapsskötsel

Boskapsprojektet

Boken sidan 171.

Syfte. Detta kapitel har för avsikt att skapa förståelse för boskapsskötseln under forntiden. Den var en produktionsenhet som producerade främst mjölk, kött och gödsel/urin. Den senare användes av odlingen för produktion av viss mat.

Skogsbete. I begynnelsen var all mark skogbeklädd. Inga öppna områden fanns. Successivt öppnades marken. I denna miljö skulle djuren beta. Vilka djur klarade detta?

Arealbehov. Djuren har möjlighet att beta i skog, äng och i ladugård, sommar som vinter. Energibehovet för djur beräknas. Detta omsätts sedan i mängden foder. Behovet av av areal beräknas.

Arter. Boskapen har främst bestått av nötkreatur, get och får. Vad bestämde artfördelningen?

Produktion. Energiomsättningen i djur beräknas. Massflöden genom matsmältningssystemet uppskattas. Djurens tillväxt inhämtas. Mjölkmängden analyseras med hjälp av biologiska mekanismer och historiska skrifter. Fetthalten i djur uppskattas. I båda fallen används vilda djur som jämförelse.

Boskapsskötselns praktiska utförande studeras genom beskrivningar från Norge, Frankrike, Nepal och afrika. Avslaktning sker kontinuerligt. Valet av slaktålder studeras. Produktion av kött och mjölk uppskattas för olika slaktåldrar.

Behov av djur. För olika produktionsmetoder beräknas behovet av djur, speciellt nötkreatur, per capita. Energibehovet för människan har utretts under avsnittet demografi.