svg fil

csv.zip

fmp12

xlsx.zip

JHB - projektet - ortnamn

JHB - databas - ortnamn

Databas för ortnamn - ej färdig

Boken sidan 589.

Databasen innehåller tre delar: den ena beskriver onomastiken, den andra referenser till denna från dokument och platser samt den tredje som refererar till inventerad bosättningshistoria. Databasen är en relationsdatabas. Den innehåller ett antal tabeller:

Tabellen genOrd innehåller ord från det genererande språket. Poster med samma ord stavat annorlunda är relaterade.

idgenOrd = gæta

Tabellen sentOrd innehåller ord från det sentida språket. Poster med samma ord stavat annorlunda är relaterade.

idsentOrd1 = gädd
idsentOrd2 = viken

Tabellen förlopp innehåller sekvenser av ljudförändringar. Ett förlopp är länkat till en post i vardera genOrd och sentOrd. Sekvensen är en lista med ord. Det första är detsamma som det relaterade generationsordet. Det sista är detsamma som det relaterade sentida ordet.

idförlopp = gæta, gæda, gädda, gädd, idgenOrd; idsentOrd1

En tabell publikation innehåller beskrivning av flera lexikon och dokument. Denna är bibliografisk.

idLexicon = Isländsk-svensk ordbok
idpublikation2 = kartaX

Tabellen refLexikon innehåller lexikons information om ett generationsord. Varje post innehåller ett generationsord, en referens i lexikonet i form av sid/spaltnummer samt en förklarande text. Posten är relaterad till en post ur vardera genOrd och lexikon.

idrefLexikon = avla; idgenOrd; idLexicon; 89

Tabellen plats innehåller koordinater för platser. Varje post består av N(orth) och E(ast) beskrivna med koordinatsystemet RT90 2.5W STH.

idplats = 1306136, 6370222

Tabellen refDok innehåller beskrivningar av namn. Denna består av namnet, post i publikation samt en referensangivelse i form av del, sidnummer och nummer.

idrefDok = gäddviken, idplats, idpublikation2, 1,1,1234

Tabell namnOrd innehåller sekvenser av ord som bildar namn. Varje post består av en lista med ett ord och en referens till motsvarande ord i registret refDok.

idnamnOrd = gädd, viken, idrefDok

Tabellen historia innehåller beskrivningar av bosättningshistoria. Denna beskrivs med en text och en referens till en post i plats.

idhistoria = fornåker, idplats