litteratur
Forskningslitteratur och hembygdslitteratur har studerats främst för att ge bakgrund till de olika processerna och för att förstå var material kan hittas. Bl a har följande publikatiuoner använts:

Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från riksskogstaxeringen. - Umeå : Institutionen för skogstaxering, SLU, 1991.- (Skogsdata; nr 1991)

Ängs- och hagmarker i Hallands län. - : Länsstyrelsen i Hallands län, 1992.- (; nr ISRN LSTY/N/MVE-92/11-SE)

Ängs- och hagmarker i Varbergs kommun. - : Länsstyrelsen i Hallands län, 1991.- (; nr ISRN LSTY/N/MVE-91/6-SE)ISBN 1101-1084

Årsbok. - Lund : Vetenskapsocieten i Lund, 1974

Atlas över svensk follkultur. - :

Diplomatarium Danicum. - Köpenhamn, 1334

Djupkarterade sjöar i Varbergs kommun. - : Varbergs kommun, 1985

Etnologisk spegel med studier i halländs bondekultur. Festskrift till Albert Sandklef den 13 maj 1963.. - Varberg, 1963

Försurningens inverkan på västkustsjöar. - : Statens Naturvårdsverk, 1973

Förteckning å städer, köpigar, byar, gårdar m fl orter i Sverige jämte uppgift på dessa orters post- och telegrafadresser samt afstånd från telegrafanstalt. - : Kungl Generalposttyrelsen; Kungl Telegrafsstyrelsen, 1909: . - 1008 sidor

Hallands landsbeskrivning 1729ISBN 91-970602-4-0

Handlingar angående Halland under tiden af dess förpantning till svenska kronan, 1645-1658.- (Handlingar rörande Skandinaviens historia)

Historisk statistik för Sverige. Befolkning. 1720 - 1967.. - Stockholm, 1969

Historisk statistik för Sverige. Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk och fiske tom 1955.. - Stockholm, 1969

Katalog över inventerade våtmarker i Hallands län. - : Länsstyrelsen i Hallands län, 1985

Kong Fredrik den Førstes danske Registranter. - Köpenhamn : Kristian Erslev och W Molerup, 1523

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. - Malmö, 1956

Natur i Hallands län. Inventering och handlingsprogram för allmän naturvård.. - : Länsstyrelsen i Hallands län, 1977

Översikt över kvarnteknikens utveckling genom tiderna. Svenska kvarnar.. - Stockholm, 1940

Register för släkt- och hembygdsforskare. - Stockholm, 1985: ISBN 91-7700-012-9

Rixskogstaxeringear 1923 - 1992 - en historisk översikt med personlig kommentar, Festskrift till Gustaf von Sebaden. - Umeå : Institutionen för skogstaxering, SLU.- (; nr 55)

Roteringsskyldighet för Hallands läns utsockne frälsehemman. - Göteborg, 1844

Samhällenas vattenförsörjning. - Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad : Naturvårdsenheten, 1959: .- (; nr 1975.5)

Skogsstatistisk årsbok. - Jönköping : Skogsstyrelsen, 1988.- (; nr 1988)

Svensk arkivbiblografi. - 1945.- (Svenska arkivsamfundets skriftserie; nr 7)

Svensk arkivguide. - Uppsala Universitet, 1991: ISBN 91-86912-06-2

Svensk ortförteckning 1939 till bruk för trafikverken och deras kunder. - Stockholm : Kung Generalpoststyrelsen; Kungl Telegrafsstyrelsen; Kungl Järnvägsstyrelsen, 1939: . - 1108 sidor

Svensk ortförteckning 1980. - Stockholm : Postverket; Televerket, 1989: . - 754 sidorISBN 91-7260-005-5

Svensk Uppslagsbok. - 1952-01-01

Svenskt Diplomatarium

Vår bygd

Varberg kommun fritidsutredning. - Varberg : Varbergs kommun, 1974:

Vattenbruksplanering i Varbergs kommun. - Varberg, 1985

Forest development, soil genesis and human activity illustrated by pollen and hypha analysis of two neighbouring podzols in Draved Forest, Denmark / Aaby B. - : Geological Survey of Denmark, 1983.- (; nr II 114)

Kong Valdemars jordebog / Aakjær Svend. - København : Samfund til udgivelse af gammal nordisk litteratur, 1926; 1943

Svenska folkets historia / Botin Anders af. - Stockholm, 1789

Halland / Ahlberg G; Lindälv E. - Uppsala, 1925

Husbehovskvarnar. Halland / Ahlberg Gunnar; Lindälv Elof. - Uppsala, 1925

Rödlistade ryggradsdjur i Sverige - Artfakta / Ahlén I; Tjernberg M. - Uppsala : Artdatabanken, SLU, 1996

Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523 - 1630 : med särskild hänsyn till den kameral indelningen / Almquist J A. - Stockholm, 1917

Grundskatternas förenkling under Karl XII:s regering i samband med ny jordeboksmetod / Almquist J E. - Lund, 1917

Interaction of the Holocene climate, water balance, vegetation, fire and the cultural land-use in Swedish borderland / Almquist-Jacobson H. - Lund : Lund university, 1994.- (Lundqua thesis; nr 30)

Allmänna Brandförsäkringsverket 1782 - 1932 : minnesskrift / Åmark Karl. - Stockholm, 1932: . - 391 sidor

Changes in agricultural practices in the Holocene indicated in a pollen diagram from a small hollow in Denmark / Andersen S T. - 1988(The cultural landscape, past, present and future / Birks H H et al. - Cambridge : Cambrige University Press, 1988. - 521 sidor)

Local and regional vegetational development in eastern Denmark in the Holocene / Andersen S T. - : Danmarks geologiska Undersökning, 1976.- (Arsbog)

The relative pollen productivity of North European trees, and correction factors for tree pollen spectra / Andersen S T. - : Geological Survey of Denmark, 1970.- (II; nr 96)

Västsverige för tusen år sedan. Gammal terriotell indelning i ortsnamnsbelysning, / Andersson Thorsten. - Göteborg : Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1984.- (Kulthurhistoriska rapporter)

Lanthandel, knallar och marknader / Andreasson Gullvi; Fogelquist Ruben; Samuelsson Carl-Olof. - : Utsikten, 1994: ISBN 91-971707-7-1

Svensk Historisk Bibliografi, 1961-1970 / Bachman; Hirdman. - Stockholm, 1978

Släktforskarens uppslagsbok / Barbro Lunsjö. - Stockholm : LTs förlagISBN 91-36-03332-4

De ældste Danske Archivregistratur / Becker T A. - Köpenhamn, 1854

Amerika Amerika : en bok om utvandringen / Beijbom Ulf

Svenskt Amerikanskt / Beijbom Ulf

Halländska emigrantöden1860-1930 / Bengtsson Fritiof; Bengtsson Torsten; Persson Bengt-Arne. - : Spektra, 1976: ISBN 91-7136-194-4

Vårt århundrade i Halland / Bengtsson Fritiof. - Halmstad : Bokförlaget Spektra, 1988ISBN 91-7136-387-4

Försäkringsväsendet i Sverige 1814 - 1914 / Bergander Bengt. - Lund : eget, 1967: . - 413 sidor

Pollen proxy data from the Nordic countries / Berglund B E. - 1991(Evaluation of climat proxydata in relation to the European Holocene / Frenzel B ed. - : Fisher Verlag, Stuttgart, Germany, 1991)

Handbook of Holocene palaeoecology and palaeohydrology / Berglund B E ed. - Chichester, USA : John Wiley & sons Ltd, 1986

Hallands sägner / Bergstrand Carl-Martin. - Göteborg : Gumperts Förlag:

Danmarkis och Norgegis fructbar herlighed / Berntsen Arent. - København, 1756

Hallands historia och beskrifning / Bexell S P. - 1923

The cultural landscape, past, present and future / Birks H H et al. - Cambridge : Cambrige University Press, 1988. - 521 sidor

A pollen-mapping project in Norden for 0 - 13000 BP. Normap 1. / Birks H J B. - Bergen, Norway : Botanisk institutt, 1985

Husförhör i gången tid / Block Herder. - Stockholm, 1950: (Göteborgs stift i ord och bild / Malmeström Elis. - Stockholm : Iduns Tryckeri AB, 1950)

Svensk Historisk Bibliografi, 1936-1950 / Born; Elfstrand. - Stockholm, 1964

Arbete och redskap: materiell folkkultur på svensk landsbygd före industrialismen / Bringéus Nils -Arvid. - Lund : Gleerups Förlag, 1973. - 418 sidor

Bouppteckningar som etnologisk källa / Bringéus Nils -Arvid. - Lund, 1974(Årsbok. - Lund : Vetenskapsocieten i Lund, 1974)

Itinaria svecana. Bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950 / Brings E. - Stockholm, 1954

Om Alströmerska berfsamlingen i Uppsala universitets bibliotek / Brolén C A. - (Uppsala : Edv Berlings Boktryckeri, 1917)

Böcker i bohusländska boupptecknigar 1752 - 1808. / Carlsson A. - 1972

Den svenska centralförvaltningen 1521 - 1809 / Carlsson A B. - Uppsala, 1913

Torna och Bara. Studier i Skånes bebyggelse- och näringsgeografi före 1860. / Dahl S. - Lund : Lunds universitets geografiska institution, 1942.- (meddelanden; nr VI)

Bidrag till svenska fattiglagstiftningens historia intill midten af adertonde århundradet / Dahlberg B H. - Upsala, 1893

Från staden - tur och retur / Dahlgren Donald(Vårt århundrade i Halland / Bengtsson Fritiof. - Halmstad : Bokförlaget Spektra, 1988ISBN 91-7136-387-4)

Vegetation maps for eastern North America: 40000 yr BP to the present / Delcourt P A; Delcourt H R. - 1981(Geobotany / Romans R C ed. - New York : Plenum Press, 1981)

De stående skatterna på jord / Dovring Folke. - Lund, 1951

Oförbegripliga bevis emot adelns rättigheter öfver skattegods / Ehrensten Edvard. - Stockholm, 1769

Hallands brandförsäkringsbolag 1889 - 1949 : jämte en återblick på halländskt brandförsäkringsväsen genom tiderna / Ejwertz Axel. - (Laholm : Stadlings Eftr Boktryckeri, 1949): . - 125 sidor

Väderkvarnar och vattenmöllor. En etnologisk studie i kvarnarnas historia. / Ek Sven B. - Stockholm/Lund, 1962: .- (NMH; nr 58)

Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige - en fältflora / Ekoholm Dag; Karlsson Thomas; Werner Ebba. - Lund : SBT-redaktionen, 1991ISBN 91-971255-4-7

Svensk Historisk Bibliografi, 1951-1960 / Elfstrand; Rydbeck. - Stockholm, 1968

Den introducerade svenska adelns ättartavlor : med tillägg och rättelser / Elgenstierna G. - Stockholm : P A Norstedt & Söners Förlag, 1936

Svensk torpbebyggelse från 1500-talet till laga skiftet : En agrarhistorisk studie / Elgeskog Valter. - Stockholm : L T:s förlag, 1945: . - 443 sidor

Dansk Historisk Bibliografi / Erichsen; Krarup. - Köpenhamn, 1929

Forskning kring det yngre militära indelningsverket igår - idag - imorgon / Ericson Lars. - 1987.- (Militärhistorisk tidskrift)

Forskning kring det yngre militära indelningsverket igår - idag - imorgon / Ericson Lars. - 1989.- (Meddelanden från Krigsarkivet; nr 12)

Rural labor and population change. Social and demographic developments in East-central Sweden during the nineteenth century. / Eriksson I; Rogers J. - Uppsala, 1978.- (Studia historica Upsaliensia; nr 100)

Skaanes övergang fra Danmark till Sverige. Studier over nationalitetsskiftet i de skaanske landskaber. / Fabricius Knud. - Köpenhamn, Lund, 1955

Hallandsbeskrivning av år 1645. Studier tillägnade Curt Weibull / Fahl M. - Göteborg, 1946

Hallands hantverk och industri, kommunikationer, handel och sjöfart 1800 - 1950. / Fogelberg T. - 1959()

Handens arbete i Halland förr och nu / Fogelquist Ruben. - Örkeljunga : Bokförlaget Settern, 1990: ISBN 91-7586-363-4

Lunds stifts landebok [handskrift] / Fredrik II. - 1569

Evaluation of climat proxydata in relation to the European Holocene / Frenzel B ed. - : Fisher Verlag, Stuttgart, Germany, 1991

Hus, land och län. Förvaltning i Sverige 1250 - 1434 / Fritz B. - Stockholm, 1972

Den nord- och mellansvenska byns organisationsformer och upplösning. / Frödin J. - Oslo : Bosetning og kulturforbindelser, 1933.- (Bidrag till bondesamfundets historie; nr 2)

Kongeriget Danmarks historie / Gebhardt L A. - København, 1797

Svenska rikets häfder / Geijer

Emigranter : en bok om den stora utvandringen till Amerika / Graninger Göran et al

Statistiskt sammandrag af Svenska Indelningsverket" andra bandet Faksimilutgåva med register 1988 / Grill C. - : Landsarkivet i Göteborg; : Sveriges släktforskarförbund

Statistiskt sammandrag af Svenska Indelningsverket" tredje delen, Båtsmanskompanier. Faksimilutgåva med register 1988 / Grill C. - : Landsarkivet i Göteborg; Sveriges släktforskarförbund

Boken om Halland. 300 år som svenskt landskap. / Guldstrand S. - Malmö, 1945

Bidrag till den svenska sockensjälvstyrelsens historia under 1600-talet / Gullstrand Ragnar. - Stockholm, 1923 (Stockholm : Kungl Boktryckeriet P A Norstedt & Söner, 1923). - 156 sidor

Fattiglänet blir bördig bygd. Hallands läns hushållningssällskap 1812-1962. / Hägge Eric. - Halmstad, 1962

Stiftets kyrkor / Hallbäck Sven. - Stockholm, 1950: (Göteborgs stift i ord och bild / Malmeström Elis. - Stockholm : Iduns Tryckeri AB, 1950)

Mossor - en fälthandbok / Hallingbäck Tomas; Holmåsen Ingmar. - Stockholm : Interpublishing AB, 1985ISBN 91-86448-11-0

Resan till Warberg år 1751 / Hammar Anund. - Varberg, 1969: (Valda skrifter / Hammar Anund. - Varberg, 1969)

Valda skrifter / Hammar Anund. - Varberg, 1969:

Närkes landsbygd 1600 - 1820. Folkmängd och befolkningsrörelse, åkerbruk och spannmålsproduktion. Närke. / Hannerberg D. - Göteborg, 1941.- (Studier över landskapets natur och odling; nr III)

Svensk agrarsamhälle under 1200 år. Gård och åker. Skörd och boskap / Hannerberg David. - Stockholm, 1971

Ecological principles of nature conservation / Hansson L ed. - : Elsevier, London, 1992

Ur den halländska folkskolans äldre bygdehistoria / Hässelberg Alfred. - : Hallands skolmuseum, 1962:

Den svenska lantbrukslitteraturen. Bibliografisk förteckning på uppdrag av Kungl lantbruksakademien / Hebbe P M. - Uppsala, 1939

Svenskt arbete och liv. Från medeltiden till nutiden. / Heckscher Eli F. - Stockholm, 1963

Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa. Det moderna Sveriges grundläggning. / Heckscher Eli F. - Stockholm, 1949

Ortnamnen på -inge (tillägg) / Hellqvist E

Land och stad. Svenska samhällstyper och livsformer från medeltid till nutid / Hellspong Mats; Löfgren Orvar. - Lund : Gleerups Förlag, 1972

Jordegendom och ränta. Omfördelning av jordbrukets merproduktion under frihetstiden. / Herlitz Lars. - Göteborg : Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs Universitet, 1974.- (meddelanden; nr 31)

Några drag ur det forna skogsbyggarelivet i Halland / Hofberg Herman. - Stockholm, 1915

Dannemarkis riges historie / Holberg Ludvig. - København, 1753

Kvarnkommissionerna enligt kungl brev den 13 april 1697. En studie i svensk vattenrätt. / Holmbäck Åke. - Stockholm, 1914

Enclosure in Sweden: Background and consequences / Hoppe G. - Stockholm, 1979

An atlas of past and present pollen maps for Europe: 0 - 13000 years ago. / Huntley B; Birks H J B. - Cambridge : Cambridge University Press, 1983. - 667 sidor

Handbookl of vegetation science / Huntley B ; Webb III T eds. - Dordrecht : Kluwer Academic Publsihers

Bonden i svensk historia / Ingers Enoch. - : LTs Förlag, 1943. - 355 sidor

Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680 - 1860. Bondeklassen i By socken, Kopparbergs län. / Isacsson Mats. - Uppsala, 1979.- (Uppsala studies in economic history; nr 18)

Hallands kyrkor i ord och bild / Jacobsson John. - Skara : John Jacobsson, 1932:

Medeltida studier om kyrkor i Halland / Jansson Bror. - Kristianstad : Monitor Förlag, 1992: . - 1 sidorISBN 91-88034-16-X

Måttordboken / Jansson Sam Owen. - Stockholm : Nordiska Museets Förlag, 1995. - 341 sidorISBN 91-7108-384-7

Upptäck ditt stift / Jarlet Anders. - Göteborg : Förlagshuset Gothia, 1985: ISBN 91-7728-181-0

Amerika dröm eller mardröm / Johansson Anders

A history of prices in Sweden 1732-1914, vol 1-2 / Jörberg L. - 1972

Halland, Hembygdsbok / Kalén

Hallands sockennamn. / Kalén Johan(Halland / Ahlberg G; Lindälv E. - Uppsala, 1925)

Ordbok över Fageredsmålet / Kalén Johan. - Göteborg : Wettergren & Kerber, 1923:

Nye Dansk magazin / Kall Abraham.- (; nr 2)

Halländska gränsmärken / Karlén John. - Göteborg, 1924

Mark och försörjning. Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800-1850. / Karlsson Folke. - Göteborg, 1978

Potatisodlingens genombrott i Jönköpings län. Ett försök till utvecklingsbeskrivning. / Karlsson Folke. - Göteborg : Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs Universitet, 1977.- (meddelanden; nr 39)

Slott och herresäten i Sverige : Ett konst- och kulturhistoriskt samlingsverk. Halland, Bohuslän och Blekinge. / Kjellberg Sven T; Söderberg Bengt G; Martelius Ingrid. - Malmö : Allhems Förlag, 1968. - 386 sidor

Hallands beskrifning / Krassov C v. - Halmstad, 1888

Från redskap till maskiner. Mekaniseringsspridning och kommersialisering inom svenskt jordbruk 1860 - 1910. / Kuuse Jan. - Göteborg : Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs Universitet, 1970.- (meddelanden; nr 20)

Om rekognitionsskogar och under bruk skatteköpta hemman med särskild hänsyn till de å desamma förbehållna enskilda rättigheter / Kuylenstierna C W U. - Lund, 1916

Vad kostade det : Priser och löner från medeltid till våra dagar / Lagerqvist Lars O; Nathorst-Böös Ernst. - Stockholm : LTs förlag, 1984; 1997: . - 118 sidorISBN 91-03343-X

Den civila lokalförvaltningens gränser 1630-1952. Kameral redovisning, areell beteckning och gränsförändring / Lagerstedt Torsten. - Stockholm : Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, 1973.- (meddelanden; nr B24)

Syd- och mellansvenska växtföljder. / Lägnert F. - 1955

Halland vid midten af det 17:e århundradet / Larsson Hugo. - Kongsbacka, 1891

Oslobiskopen Jens Nilsson / Levén Lennart. - Stockholm, 1950: (Göteborgs stift i ord och bild / Malmeström Elis. - Stockholm : Iduns Tryckeri AB, 1950)

Bok och samhälle i Göteborg / Lext Gösta. - Göteborg, 1950

Mantalsskrivningen i Sverige före 1860 / Lexts Gösta. - Göteborg, 1968: .- (Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet; nr 13)

Studier i svensk kyrkobokföring 1600 - 1946 / Lext Gösta. - Göteborg, 1984. - 383 sidor.- (Meddelanden från Ekonomisk-Historiska institutionen vid Göteborgs Universitet; nr 54)

Fornfynd och fornminnen i Norra Halland / Lindälv Elof. - Kungsbacka : Nordhallands Hembygdsförening: ISBN 91-7260-398-4

Från sockenstämma till storkommun - Hallands län / Lindström Fritz B; Lundgren S Ivar. - Stockholm : Litteras Förlag, 1955:

Sockenstämmoprotokoll. Hallands län. / Linström F B. - Stockholm, 1955

Kort öfversigt af svenska cavaleriets indelningsverk före Carl XI:s tid / Livijn Clas. - : Kungliga Krigsvetenskaps-Akademins handlingar, 1835(Kungliga Krigsvetenskaps-Akademins handlingar)

Hallands ortnamn / Ljunggren K G

Lunds stifts landebok : Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm / Ljunggren K G; EjderBertil. - Lund : C W K Gleerup, 1952.- (Skånsk Senmedeltid och renässans / Vetenskaps-societen i Lund; vol 5, )

Lunds Stifts Landebok / Ljunggren K-G; Ejder Bertil. - Lund, 1570

Flyttningsrörelser i norra Halland 1861-1870 och 1931-1940. / Ljungstedt Gunnar. - Göteborg, 1958

Fångstmän i industrisamhället. En halländsk kustbys omvandling 1800 - 1970. / Löfgren O. - Lund : Etnologiska sällskapet i Lund, 1977.- (skrifter; nr 8)

Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000-1400 / Lundberg E. - Stockholm, 1940

Fattigdomen på den svenska landsbygden under 1800-talet. / Lundsjö O. - Stockholm, 1975.- (Stockholm studies in economic history; nr 1)

Göteborgs stift i ord och bild / Malmeström Elis. - Stockholm : Iduns Tryckeri AB, 1950:

Hallands skogar under de senaste 300 åren. / Malmström Carl. - : Statens skogsförsöksanstalt, 1939: .- (meddelanden; nr 31)

Kvarnarna på Tjörn / Manker Ernst. - Stockholm : Nordiska Museet, 1965: .- (Nordiska Museets Handlingar; nr 64)

Befolkningsrörlighet under industrialismens inledningsskede i Sverige. / Martinus S. - Göteborg : Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs Universitet, 1967.- (meddelanden; nr 8)

Peasant destinies. The history of 552 Swedes born 1810 - 1812. / Martinus S. - Stockholm, 1977.- (Stockholm studies in economic history; nr 3)

Skörden genom tiderna / Mattisons K. - Lund, 1953

Lavar - en fälthandbok / Moberg Roland; Holmåsen Ingmar. - Stockholm : Interpublishing AB, 1986ISBN 91-86448-04-0

Halländska herregårdar. Tecknade af A Kallenberg. / Möller P v. - Stockholm, 1869

Bidrag till Hallands historia / Möller P von. - Lund, 1874

Fataburen 1990 - Systematisk biblografi, sakregister, författarregister / Nilsson Bo G; Nordin Berit; Nyström Bengt. - Stockholm : Nordiska Museet, 1990. - 204 sidorISBN 91-7108-302-2

Om skvaltkvarnar / Nilsson Harald. - Lund : KÅ, 1939

Forests in the temperate-boreal transition - natural and man-made features / Nilsson S G. - 1992(Ecological principles of nature conservation / Hansson L ed. - : Elsevier, London, 1992)

Halland före stiftsbildningen / Nilsson Sven A. - Stockholm, 1950: (Göteborgs stift i ord och bild / Malmeström Elis. - Stockholm : Iduns Tryckeri AB, 1950)

En julbok till församlingarna i Göteborgs stift : 1935 / Norborg Knut. - Göteborg : Stiftelsen Pro Caritate, 1936. - 250 sidor

Julboken till församlingarna i Göteborgs stift : 1958 / Norborg Knut. - Göteborg : Stiftelsen Pro Caritates Förlag, 1958. - 211 sidor

Julboken till församlingarna i Göteborgs stift : 1960 / Norborg Knut. - Göteborg : Stiftelsen Pro Caritates Förlag, 1960. - 203 sidor

Porträttgalleri från Halland / Nordwall Witus. - : Skånetryckeriets förlag, 1939:

Språkliga studier 3 / Noreen A

Hantverk i Sverige. Om bagare, kopparslagare, vagnmakare och 286 andra hantverksyrken / Nyström Bengt; Biörnstad Arne; Bursell Barbro. - : LTs Förlag, 1989: . - 413 sidorISBN 91-36-02637-9

Storskifte i Ekebyborna. Svensk jordbruksutveckling avspeglad i en östgötasocken. / Olai B. - Uppsala, 1983.- (Studia historica Upsaliensia; nr 130)

Registrera domböcker - Några ord om metoder och om ett värmländskt pilotprojekt / Olausson Peter

Västgötadelen av stiftet före 1620 / Olsson Gunnar. - Stockholm, 1950: (Göteborgs stift i ord och bild / Malmeström Elis. - Stockholm : Iduns Tryckeri AB, 1950)

Om Christian Barnekows død i Træfningen paa Skællinge hede aar 1612 : ibydelseskrift til de offentlige examina / Paludan-Müller C. - : Nykøping Falster Kathedralskole, 1870

Ortnamnen i Sverige / Pamp Bengt. - Lund : Studentlitteratur AB, 1988: . - 163 sidor

Laga skifte i Hallands län 1827-1875 / Pettersson Ronny. - Stockholm : Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms Universitet, 1983: ISBN 91-22-00611-7

/ Platen C G; Kongl skånska dragonregementets historia. - Stockholm, 1911. - 2 volymer

Forest-composition calibration of pollen data / Prentice I C. - 1986(Handbook of Holocene palaeoecology and palaeohydrology / Berglund B E ed. - Chichester, USA : John Wiley & sons Ltd, 1986)

Hallandia antiqua et hodierna : Thet är- Hallands, et af Götha Rikets Lanskaper, Historiska-Beskrifning / Richardsson J. - Ed : Carl Zakariasson, 1987; (Uddevalla : Wickströms Bokbinderi): . - 260 sidor

Svenskt dialektlexikon. Ordboken öfver svenska allmogespråket: fotolitografisk reproduktion av den 1862 - 1867 utgivna upplagan / Rietz Johan Ernst. - Lund, 1962. - 859 sidor

Udviklingen af den nationale hær i Danmark i det 17. og 18. aarhundrede / Rockstroh Knud Christian. - København : Det Schønebergske Forlag, 1909. - 3 volymer

Geobotany / Romans R C ed. - New York : Plenum Press, 1981

Hallands försvenskning 1645 - 1683. / Rosén M. - 1959()

Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige. Efter nyaste, hufvudsakligen officiella källor / Rosenberg C M. - Stockholm : A V Carlssons Förlag, 1882: . - 1046 sidor

Vad våra ortnamn berätta / Sahlgren Jöran. - : Verdandis, 1944: .- (småskrifter; nr 351)

1500-talets halländska tingböcker / Sandklef Albert. - : Gleerups Förlag, 1959:

Hallands historia / Sandklef Albert. - 1959:

Hallands jordbruk 1656 - 1900. / Sandklef Albert. - 1959: (Hallands historia / Sandklef Albert. - 1959)

Hallandsgårdar. Bebyggelse på gårdar och torp före 1900. / Sandklef Albert. - Stockholm : Nordiska Museet, 1953.- (Nordiska Museets Handlingar; nr 45)

Om halländska folkdräkter / Sandklef Albert; Bexell Rolf. - :

Om halländska kvarnar. Den halländska kvarnkommisionen år 1697, jämte några anteckningar till kvarnarnas historia / Sandklef Albert. - Halmstad, 1936.- (VB; nr 21)

Om tukthus i syd- och västsverige / Sandklef Albert. - : Elanders Boktryckeri AB, 1933:

Almindeligt udkast af krigens skueplats / Scheel Otto. - 1785

Gischichte der Könige von Danemark aus dem Oldenburgischen Stamme / Schlegel J H. - København, 1777

Vattenkvarnar och vattenhjul / Schotte-Lindsten Ann-Sofie. - Kalmar, 1955.- (KLÅ; nr XLIII)

Svensk Historisk Bibliografi, 1771-1874 / Setterwall; Ågren. - Uppsala, 1937

Svensk Historisk Bibliografi, 1875-1900 / Setterwall. - Stockholm, 1907

Svensk Historisk Bibliografi, 1901-1920 / Setterwall. - Uppsala, 1923

Skifte och befolkning. Skiftenas inverkan på byar och befolkning i Märaregionen. / Sivesand K. - Uppsala, 1979.- (Studica historica Upsaliensia; nr 109)

Svensk Historisk Bibliografi, 1921-1935 / Sjögren. - Uppsala, 1956

Så stavar du namnen : släktforskarnas namnlista / Skogsjö Håkan. - Stockholm : Sveriges Släktorskares Riksförbund, 1995ISBN 91-817676-12-15(Släktforskarnas årsbok ´95 / Skogsjö Håkan. - Stockholm : Sveriges Släktorskares Riksförbund, 1995. - 252 sidor.- (, ISSN 0280-2984)ISBN 91-817676-12-15)

Släktforskarnas årsbok ´95 / Skogsjö Håkan. - Stockholm : Sveriges Släktorskares Riksförbund, 1995. - 252 sidor.- (, ISSN 0280-2984)ISBN 91-817676-12-15

Agrar fattigdom i Sydsverige under 1800-talet / Söderberg Johan. - Stockholm, 1978

Försäkringsväsendets historia i Sverige intill Karl Johanstiden / Söderberg Tom. - Stockholm, 1935

Skånes jordbruk / Sommarin E. - Lund, 1938

Ortnamn och ortnamnsforskning / Ståhl Harry. - Stockholm, 1970:

Ortnamnen i Hallands län: Bebyggelsenamnen i Norra Halland / Ståhl Harry. - Uppsala : Lundequistska Bokhandeln, 1950:

Slöinge och Eftra socknar 1600 - 1870. En kulturgeografisk studie. / Stenström N G. - Göteborg : Göteborgs högskolas geografiska institution, 1945.- (meddelanden; nr 31)

Halland i mdelet af 17:e århundradet, statistisk öfversikt. / Styffe C G. - : De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening, 1876.- (Samling)

Skandinavien under unionstiden, 3:e uppl / Styffe C G. - 1334

Skandinavien under unionstiden. Ett bidrag till den historiska geografien / Styffes Carl Gustav. - Stockholm, 1911

I Halländsk hembygd. Några uppteckningar från Varbergstrakten. / Svensson Hilding. - Halmstad, 1923

Jordbruk och depression 1870 - 1900. En kritik av statistikens utvecklingsbild. / Svensson J. - Malmö : Ekonomisk-historiska föreningen, 1965.- (meddelanden)

Byalag och byaliv i Himle härad / Thölin G. - Vänersborg : Gleerups Förlag, 1965:

Gårdens och hembygdens historia / Thomas Aurelius. - Uppsala, 1989ISBN 91-86912-04-6

Utredning rörande patronatsrättigheterna i Skåne, Halland och Bohuslän. Efter nådigt uppdrag utgiven. / Thulin G. - Stockholm, 1901

Om mantalet / Thulin Gabriel. - Lund, 1890 (Stockholm : Kongl Boktryckeriet P A Norstedt & Söner, 1890): . - 2 volymer

Handbok i svenska skattläggningsverket med tillhörande skattläggningsmethoder / Thurgren J A. - Stockholm, 1860

Dagligt liv i Norden under 1500-talet / Troels, Lund; Fabricius Knud. - Stockholm : Albert Bonniers Förlag, 1945. - 2 volymer

Slagan och andra tröskredskap. En etnologisk undersökning med utgångspunkt från svenskt material / Trotzig Dag. - Stockholm : Nordiska Museet, 1943.- (Nordiska Museets handlingar; nr 47)

Jordbrukets arbetare : levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från frihetstiden till mitten 1800-talet / Utterström Gustav. - Stockholm : Tidens förlag, 1957: . - 898 sidor

Svenska kvarntermer : studier över kvarnens och malningens terminologi i svenska dialekter med särskild hänsyn till de västsvenska jämte kortfattad framställning av de svenska kvarntyperna och deras utveckling / Wadström Roger. - Uppsala : A-B Lundequistska Bokhandeln, 1952; København : Einar Munkgaard, 1952: .- (Skrifter utgivna genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala; vol A:8, )ISBN 91-85540-34-x

Svenska folskolans historia : Den svenska folkundervisningen från reformationen till 1809 / Warne Albin; Rodhe Edvard. - Stockholm : Albert Bonniers Förlag, 1929. - 550 sidor

Skånska jordbrukets historia intill 1800-talets början. / Weibull C G. - Lund : Skånska hushållningssällskapen, 1923.- (skrifter; nr I:1)

Tionden i Skåne under senare delen av 1600-talet. / Weibull Jörgen. - Lund : Fahlbeckska stiftelsen, 1952.- (skrifter; nr 38)

Kung Valdemars jordebok / Weibull Lauritz. - København : H Hagerups Forlag, 1916: . - 168 sidor

Lantbebyggelse i nordöstra Östergötland 1600 - 1875 / Wennberg Axel. - Lund, 1947

Tiondelängderna som källa till ett byalags ekonomiska historia 1555 - 1753 / Wennberg Axel. - Uppsala, 1949

Amerika emigrationen i dokument / Widen Albin

Öfversigt af svenska krigsförvaltningens historiska utveckling / Wijkander Th. - Stockholm, 1866

Folkökning och proletarisering. Kring den sociala strukturomvandlingen på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen. / Winberg C. - Göteborg : Historiska institutionen i Göteborg, 1975.- (meddelanden; nr 10)

Den svenska jordstyckningspolitiken i de 18:e och 19:e århundradena, jämte en öfversikt af jordstyckningens inverkan på bondeklassens besutenhetsförhållanden. / Wohlin N. - Stockholm, 1912

Befolkningstillväxt och jordbruk. Tre socknar i Halland 1780-1870 / Ydborn Lars. - Göteborg : Historiska institutionen, 1984: . - 215 sidor.- (meddelanden; nr 25)ISBN 91-7222-705-2