kameralt material

Till kameralt material räknas bl a kyrkobokföringens födda, vigda och döda, mantalslängder, fastighetsregister, jordeböcker mm. Normalt omfattar dessa flera hundra års liggare. De flesta med liknande innehåll.

planering av en modell

För att kunna använda registren för forskning så måste varje sådan liggare noggrannt modelleras. I annat fall kan det bli omöjligt att jämföra material från olika tidsepoker. Därför krävs ett förarbete innan en registrering kan göras. Under en registrerings gång hittas oftast flera avvikande uppgifter och registreringsmodellen måste justeras.

exakt avskrivning

Det låter sig omöjligt att exakt skriva av dokument där anteckningar kan ligga kors och tvärs, text överstruken och överskriven etc. Målet har dock varit att i exakt form överföra det gamla dokumentets logiska innehåll till en strikt modell:

 • namn och annan text skrivs exakt. En speciell programvara används för att jämföra namn
 • dokumenten finns lagrat med olika metoder för att oväsentlig information skall kunna åtkommas då den behövs
 • läsbar ostrukturerad information tas med i speciella extrakarakteriseringar
 • modellen blir en supermodell, som kan karakterisera alla dokument under en hel tidsperiod
 • informationen blir inte ordnad i den ordning som finns på dokumentet. Denna kan läsas på avfotograferingar. Vissa dokument är så ostrukturerade att det omöjligen kan upprättas någon regelbunden struktur som är giltig för serier av dokument

noggrannhet

Kvalitetsmålet har varit att:

 • få med en komplett serie av liggare mellan två årtal. Normalt har årtalen gällt hela serien.
 • alla namn på personer, platser, fastigheter etc samt objekt i övrigt har korrekt stavning. Objekten finns t ex i bouppteckningar.
 • kontrollräkna dokumenten
 • att flertalet objekt kan brytas ned i hierarkiska klasser, så att det går att utvärdera på olika nivåer av klasser. Person är ett bra sådant exempel. En förenklad bild av en person är:
   man - kvinna
   civil - ryttare - båtsman
   manHustru - sonDotter
   familj - släkting - åbo - hantverkare

Olika hjälpmedel har införts för att kontrollera texten. Det kan gälla räknare och viss stavningskontroll.

Omfattning

En mängd olika arkiv har besökts. Några av dem är:

 • landsarkiven, främst GLA och LLA
 • prästgårdar, häradets
 • lantmäteriet, lokalt och centralt
 • stadsarkiv, t ex Varberg, Halmstad och Göteborg
 • museer, t ex Hallands länsmuseer, Nordiska Museet, Historiska Museet
 • ortnamnsarkiv, t ex Uppsala
 • folkminnesarkiv, t ex Göteborg och Lund
 • institutionsarkiv, t ex SGU, Domänverket, tingsrätt, Emigrantinstitutet
 • tidningar
engelska