Publikation 91-89546-04-0

Fornåkrar i Kinnared, Marks kommun

Britt-Marie och Gunnar Carlstedt

Ett område strax sydväst om Kinnareds gård i Alekulla socken, Marks kommun har översiktligt inventerats på kulturgeografiska lämningar. Området består av gamla fornåkrar med en mängd röjningsrösen och stor mängd stenblock. Några få av rösena kan vara gravar. Området har tre tidshorisonter varav två är förhistoriska och den tredje är från förra århundradet.

english

rapport 91-89546-04-0.pdf

GIS 91-89546-04-0.zip